Pravidlá súťaže Oktoberfest v ILaS-e

1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže „Oktoberfest v ILaS-e“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Blanche Trade s.r.o., Družstevná 418, 072 21 Nacina Ves, IČO: 46 660 381, DIČ: 2023515296, IČ DPH: SK2023515296 (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Čas konania Súťaže

Súťaž sa začína 13.9.2021 a končí 3.10.2021 alebo vyčerpaním žrebov.

3. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a 

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovnú podmienku:nakúpi na 1 pokladničný doklad aspoň 2 ľubovoľné akciové pivá vyobrazené v sprievodnom plagáte. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane.

5. Priebeh súťaže:

Účastník súťaže, ktorý splní podmienku nákupu, má právo na súťažný stierací žreb, ktorý po zotretí určí, či má súťažiaci právo na výhru alebo nie.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledujúce výhry:

Hlavná výhra:

1x Robotický vysávač Rowenta X-plorer

Vedľajšie výhry:

Televízor Orava LT-1018 

Holiaci strojček Braun Series 3

Espresso DeLonghi Nespresso

Rýchlovarná kanvica Klarstein

Gril Clatronic KG 3487 

Žehlička Philips PowerLife

Espresso Dolce Gusto Piccolo

Stolný mixér Concept Active Smoothie

Zubná kefka Oral-B Vitality


Okamžitá výhra: 

290x 1ks Šariš 12° Zlatá svetlé, 0,5L plechovka

7. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom súťaže. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

V Nacinej Vsi, 23.8.2021