Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti BLANCHE TRADE s.r.o. (ďalej len „spoločnosť BLANCHE TRADE“)

Názov spoločnosti: BLANCHE TRADE s.r.o.
Ulica a číslo: Strojárska 2740
Mesto a PSČ: Snina 069 01
Štát: Slovenská republika
IČO: 46 660 381
IČ DPH: SK2023515296

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 44333/P

pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.ilas.sk/shop.

Kontakt:
E-mail: eshop@ilas.sk

1. Definície základných pojmov

E-shop

E-shop je internetový obchod spoločnosti BLANCHE TRADE umiestnený na internetovej stránke www.ilas.sk/shop umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou BLANCHE TRADE na uvedenej stránke.

Registrácia

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou BLANCHE TRADE (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách atď.).

Kupujúci (konečný spotrebiteľ, sprostredkovateľ)

 • Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou BLANCHE TRADE kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti BLANCHE TRADE.
 • Konečný spotrebiteľ nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 • Sprostredkovateľ je kupujúci, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (potravinárske prevádzky, stravovanie a pod.) a je zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registri SR.

Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Objednávka

Je návrh kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti BLANCHE TRADE (e-mailom doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením). Kúpna zmluva nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti PEKÁREŇ ILaS neznamenajú prijatie návrhu.

Aktuálna ponuka tovaru

Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.ilas.sk/shop, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, špecifikáciu tovaru, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.ilas.sk/shop. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú potraviny určené pre zvláštnu výživu.

2. Objednávka

Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.ilas.sk/shop a jeho odoslaním cez e-shop.

Objednávka obsahuje tiež:

 • vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 • vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 • udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti BLANCHE TRADE,
 • vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Kupujúci si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania tovaru:

 • bez registrácie, vyplnením objednávkového formuláru,
 • s registráciou, vyplnením elektronického formuláru určeného pre registráciu. Kupujúci s registráciou nemusia pri ďalších objednávkach vypĺňať osobné údaje požadované v objednávkovom formulári.

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 • odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti BLANCHE TRADE,
 • márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
 • spoločnosť BLANCHE TRADE je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna cena tovaru

1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti BLANCHE TRADE.

2. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti BLANCHE TRADE do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo do zvoleného dátumu spoločnosťou BLANCHE TRADE, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Platobné podmienky

1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti BLANCHE TRADE a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

V hotovosti pri osobnom odbere

Kupujúci zaplatí za objednávku v hotovosti pri osobnom odbere na predajni ILaS.

Platobnou kartou (CardPay)

Informácia pre držiteľa karty:

 • Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.
 • Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru.
 • Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR.
 • Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

2. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti BLANCHE TRADE uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti BLANCHE TRADE sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

3. Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.

4. Tovar zostáva majetkom spoločnosti BLANCHE TRADE až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

4. Dodanie tovaru

Dodacia lehota

1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť BLANCHE TRADE povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v aktuálnej ponuke tovaru a v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v aktuálnej ponuke tovaru a v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť BLANCHE TRADE dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky.

2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti BLANCHE TRADE začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti BLANCHE TRADE za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Miesto dodania

1. Miestom dodanie je predajňa Pekárňe ILaS, ktorú kupujúci vybral v objednávke ako miesto vyzdvihnutia.
2. V prípade dodania objednavky poštou je miestom dodanie adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Dodacie podmienky

1. Záväzok spoločnosti BLANCHE TRADE dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží.

2. Záväzok spoločnosti BLANCHE TRADE dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť BLANCHE TRADE bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti BLANCHE TRADE.

3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti BLANCHE TRADE späť, je spoločnosť BLANCHE TRADE oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

Spôsob prepravy tovaru a cena

1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru.

2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 • preprava kurérom do 3 pracovných dní po expedovaní tovaru,
 • osobný odber v mieste dodania podľa vybranej predajne Pekárne ILaS v objednávkovom formulári

3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

Prevzatie zásielky

1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný zásielku aj tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je povinný zásielku prevziať. Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (prípadne podpísaním dodacieho listu) kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná s mechanickým poškodením ani chybná.

2. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za prítomnosti kupujúceho záznam o poškodení zásielky (reklamačný protokol). Kópia záznamu o poškodení ostáva kupujúcemu. Ak kupujúci zásielku neprevezme je povinný čo najskôr po obdržaní zásielky kontaktovať spoločnosť BLANCHE TRADE za účelom dohody o spôsobe vybavenia reklamácie.

3. V prípade zistenia chybnej zásielky (napr. chybné množstvo tovaru, poškodenie tovaru, dodávka iného tovaru atď.) po prevzatí zásielky je kupujúci povinný vyplniť reklamačný protokol a odoslať ho spolu s chybným tovarom na korešpondenčnú adresu spoločnosti BLANCHE TRADE (viď reklamačné podmienky).

5. Reklamačné podmienky

1. Spoločnosť BLANCHE TRADE zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe, s výnimkou vady ktorá vznikla pri preprave tovaru na strane dopravcu. Záručná doba tovaru je zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru prip. dátumom minimálnej trvanlivosti vyznačenom na obale (doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti, pokiaľ boli dodržané všetky podmienky pre správne skladovanie).

2. Spoločnosť BLANCHE TRADE nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli na strane kupujúceho neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.

3. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu spoločnosť BLANCHE TRADE nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru. Tovar zakúpený cez e-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:
spoločnosť BLANCHE TRADE s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina, alebo:eshop@ilas.sk (ďalej len „reklamačná adresa“)

5. Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný spoločnosti BLANCHE TRADE odoslať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, ako aj vyplnený reklamačný protokol. Spoločnosť BLANCHE TRADE odporúča zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Spoločnosť BLANCHE TRADE nepreberá reklamovaný tovar zaslaný na reklamačnú adresu ako dobierka. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti BLANCHE TRADE na vlastné náklady a nebezpečenstvo. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie reklamovanej zásielky (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

6. O prijatí reklamácie je spoločnosť BLANCHE TRADE povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v reklamačnom protokole.

7. Postup vybavenia reklamácie určí spoločnosť BLANCHE TRADE po vzájomnej dohode s kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanovaniami §619–627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami §409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. Spoločnosť BLANCHE TRADE je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť BLANCHE TRADE je povinná informovať kupujúceho o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie písomným potvrdením, ktoré môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

10. O vybavení reklamácie je spoločnosť BLANCHE TRADE povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

6. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

1. Dokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtuje spoločnosť BLANCHE TRADE žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu, spoločnosť BLANCHE TRADE vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtuje spoločnosť BLANCHE TRADE žiadne penále ani iné poplatky.

3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti).

4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru (kód a názov), číslo účtu alebo adresu na vrátenie kúpnej ceny, kópiu daňového dokladu (faktúry) a kópiu dokladu o prevzatí zásielky (dodacieho listu). Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť BLANCHE TRADE odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal prostredníctvom elektronickej pošty.

5. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spoločnosť BLANCHE TRADE je povinná tovar prevziať späť. Spoločnosť BLANCHE TRADE požaduje vrátenie tovaru formou doporučenej zásielky, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný vrátiť tovar na adresu spoločnosti BLANCHE TRADE v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeraná starostlivosť o tovar. Už zaplatená kúpnu cenu vráti spoločnosť BLANCHE TRADE kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6. Spoločnosť BLANCHE TRADE je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 • ak pri platbe na účet spoločnosti BLANCHE TRADE kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti BLANCHE TRADE,
 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 • ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti BLANCHE TRADE, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť BLANCHE TRADE schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach BLANCHE TRADE inak ho zaobstarať,
  ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť BLANCHE TRADE tovar nakupuje.

7. Odstúpenie spoločnosti BLANCHE TRADE od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť BLANCHE TRADE kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

8. Odstúpenie spoločnosti BLANCHE TRADE od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti BLANCHE TRADE na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť BLANCHE TRADE oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

7. Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez e-shop spoločnosti BLANCHE TRADE je podmienené potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Spoločnosť BLANCHE TRADE spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť BLANCHE TRADE zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

3. Spoločnosť BLANCHE TRADE spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH.

4. Kupujúci pri registrácii alebo objednaní tovaru súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti BLANCHE TRADE a bude mu ich zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese omd@ilas.sk.

5. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • vystavenie daňového dokladu – faktúry,
 • doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 • evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 • evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 • zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail).

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2016.

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ilas.sk/shop.

3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.