Pravidlá súťaže 3 x 1000 EUR

Štatút

propagačnej akcie organizátora Blanche Trades názvom „Súťaž s Winstonom o 3 x kupónov hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia“

1. Organizátor

Propagačnú akciu „Súťaž s Winstonomo 3x kupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia “(ďalej ako „akcia“) organizuje spoločnosť Blanche Trade s.r.o., so sídlom Družstevná 418, 072 21 Nacina Ves, IČO: 46 660 381, DIČ:2023515296,, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo25986/P(ďalej ako „organizátor“).

Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie (ďalej len „Štatút“).

2. Účel

Účelom je reklama a podpora produktov z portfólia JTI, ktorými sú vybrané tabakové výrobky Winston.

Cieľom akcie je motivovať konečných spotrebiteľov,k výberu a nákupu tabakových výrobkov tejto značky. Zároveň cieľom akcie je aj informovať širokú fajčiarsku verejnosť o danej značke tabakových výrobkov.

3. Trvanie

Akcia bude prebiehať vovybraných prevádzkach spoločnosti Blanche Trade s.r.o.na území Slovenskej republiky, ktoré ponúkajú a predávajú tabakové výrobky (ďalej ako „prevádzka“). Trvanie akcie je od 01.07.2022do 31.07.2022.

4. Spôsob propagácie

Propagácia akcie sa uskutoční prostredníctvom reklamných nosičov spoločnosti JTI, ktorá bude umiestnená výlučne v mieste predaja v zapojených prevádzkach v zmysle ustanovení  § 6 odst. 3) zákona 147/2001 Z.z. o reklame.

5. Podmienky účasti v akcii

Do akcie sa môže zapojiť výlučne spotrebiteľ – fajčiar s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov v čase zapojenia do akcie, (ďalej tiež ako „účastník/účastníci“ alebo „spotrebiteľ/spotrebitelia“, neskôr „výherca“).

6. Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži sa rozumie 3xkupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia. Súťažiaci môže vyhrať najviac jednuvýhru.

Nepeňažné výhry v hodnote prevyšujúcej 350,-EUR podliehajú zdaneniu podľa §8 ods. 1 písm. i) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry za účelom zdanenia formou preberacieho protokolu pri odovzdaní výhry.

7. Pravidlá

Zapojenie spotrebiteľa

Princíp súťaže spočíva v zbieraní nákupných blokov (ďalej ako „blok“) z prevádzok Blanche Trade s.r.o., ktoré budú spotrebiteľovi vydané za každý nákup ľubovoľného množstva tabakového výrobku značky Winstonv zapojených prevádzkach v období od 01.07.2022 do 31.07.2022..

Blok je v súťaži potrebné vhodiť do urny spolu s vyplneným GDPR formulárom v období od 02.07.2022 do 31.07.2022..

Splnením vyššie uvedených podmienok splnil spotrebiteľ všetky náležitosti k tomu, aby bol do súťaže zapojený.

Žrebovanie prebehne náhodným výberom najneskôr do dňa16.08.2022 za prítomnosti notára.V žrebovaní sa vyžrebujú3 výhercovia výhry 3x kupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia. Okrem toho budú vyžrebovaní3náhradníci.

8. Osobné údaje a osobnostné práva

S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov pre účely súťaže a súhlas so spracúvaním osobných údajov je podmienkou pre účasť v súťaži. Účastník súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi osobné údaje na dobu potrebnú pre realizáciu tejto súťaže a určenie výhercov a udeľuje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, telefonický kontakta obec trvalého bydliska, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi (účel odovzdanie výhry a evidencia výhercu v súvislosti s akciou, na nevyhnutnú dobu). V prípade výhry bude výherca (krstné meno a názov obce trvalého bydliska) kontaktovaný telefonicky. Účastník berie na vedomie, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému.

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajovje dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu. Odvolaním súhlasu počas akcie sa ukončuje účasť na súťaži a účastník nepostupuje do žrebovania.

Ak sa súťažiaci domnieva, že sú osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

9. Odovzdanie výhry

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní organizátorom telefonicky do troch pracovných dníooddňa žrebovaniana telefónne číslo,ktoré spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Výherca je povinný odpovedať na tento telefonát do dvoch pracovných dnía následne sa dostaviť podľa vzájomnej dohody na centrálu organizátora súťaže, prípadne do maloobchodnej prevádzky kde zrealizoval nákup cigariet akde mu bude odovzdaná výhra. V prípade, že výhercu nebude možné zastihnúť telefonicky, alebo sa v dohodnutom termíne nedostaví na centrálu organizátora, aby výhru prevzal, nárok na výhru mu automaticky zaniká. V takomto prípade organizátor kontaktuje vyžrebovaného náhradníka a tov poradí, v akom boli náhradníci vyžrebovaní (ako prvého kontaktuje 1. vyžrebovaného náhradníka).

10. Uplatnenie výhry

Výherca si môže uplatniť výhru na nákup športového vybavenia v hodnote 1 000 EUR v sieti predajní INTERSPORT SK s. r. o . v termíne do 31.12.2031. V prípade, že výherca si výherný kupón v hodnote 1 000 EUR neuplatní do daného termínu výhra prepadá.

11. Zodpovednosť organizátora

Organizátor nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. neprebratím výhry.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhoduje organizátor.

13. Oficiálne pravidlá

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátora akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte.

Ustanovenia Štatútu i samotný priebeh akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vo Vranove  nad Topľou, dňa 01.07.2022

Bibiana Dachová Konateľ